Alper TAŞDELEN

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi - %73.48 Oy Oranı Doğum Tarihi: 1974

Y o k sulluğa Son A ç lığa Son Ni t elikli E ğitim T oplumsal Cinsi y et E şitliği İnsana Y a k ışır İş v e E k onomik Büyüme İklim E ylemi Suda k i Y aşam Am a ç lar İçin O r taklılar K a r asal Y aşam Ba r ış, A dalet v e ç K urumlar E şitsizlikle r in A za l tılması r dürülebilir Şehi r ler v e T opluluklar Sorumlu Ü r etim v e T ü k etim E r işilebilir v e T emiz E n erji San a yi, Y enili k çilik v e A l t y apı T emis Su v e Sanita s y on S a ğlık v e K ali t eli Y aşam 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 BM SÜRDÜRÜLEBİLİR K ALKINMA AM A Ç L ARI R O ZETLE R

BM Sürdürülebilir Kalkınma Rozetleri

Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Temiz Su ve Sanitasyon

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

İklim Eylemi

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Sudaki Yaşam

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Karasal Yaşam

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Amaçlar İçin Ortaklıklar

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.