Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi - %48.8 Oy Oranı Doğum Tarihi: 1970

Y o k sulluğa Son A ç lığa Son Ni t elikli E ğitim T oplumsal Cinsi y et E şitliği İnsana Y a k ışır İş v e E k onomik Büyüme İklim E ylemi Suda k i Y aşam Am a ç lar İçin O r taklılar K a r asal Y aşam Ba r ış, A dalet v e ç K urumlar E şitsizlikle r in A za l tılması r dürülebilir Şehi r ler v e T opluluklar Sorumlu Ü r etim v e T ü k etim E r işilebilir v e T emiz E n erji San a yi, Y enili k çilik v e A l t y apı T emis Su v e Sanita s y on S a ğlık v e K ali t eli Y aşam 4 2 1 3 2 0 1 3 3 3 4 2 0 0 2 1 5 BM SÜRDÜRÜLEBİLİR K ALKINMA AM A Ç L ARI R O ZETLE R

Kategoriler

Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.
Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.
Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.
Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.
Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.
Bu Kategoride Proje Bulunmamaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Rozetleri

Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su ve Sanitasyon

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Erişilebilir ve Temiz Enerji

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Sudaki Yaşam

Bu Rozete Sahip Proje Bulunmamaktadır.

Karasal Yaşam

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaçlar İçin Ortaklıklar